Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Politiattestar

Krav om politiattest i Osterøy Idrottslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal krevja politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjeld for alle som skal utføra oppgåver som i vesentleg grad inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordninga trer i kraft 1. januar 2009.

Idrettsforbundet krev at alle som har eit ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklingshemming skal framvise politiattest  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

I Osterøy IL er det personar med følgjande rollar som skal framvise politiattest: 

 • Trenarar og lagleiarar for barn under 18 år 

 • Dommarar etter reglar i eigen særkrets  

Politiattestansvarleg i OIL f 2021 og inntil ny person er vald ved styrevedtak er: Elin Kleppe Fossbakken. 

Spørsmål om politiattest rettast til Elin Kleppe Fossbakken. 

 Politiattestansvarleg sitt arbeid med politiattestar vert organisert på følgjande måte: 

 1. Sender e-post til gruppeleiarane 2 gonger per år (tidspunkt April og Oktober) der gruppene får 2 vekers frist til å fylle ut og oppdatere oversikt over kven som må ha politiattest (Vedlegg 1). Dersom gruppeleiar er usikker på kven som treng å framvise politiattest må vedkommande ta kontakt med politiattestansvarleg for å drøfte dette.  

 1. Sjekke listene som kjem frå gruppene mot oversikt over kven som har framvist politiattest, og lagar ein oversikt over kven som må søkje om attest. 

 1. Send ein e-post til kvar av dei som må søkja om politiattest med opplysningar om søknadsprosedyren, og korleis framvising av attest skal føregå (Vedlegg 2) 

 1. Avtale med kvar enkelt søkjar korleis fysisk framvising av attest skal skje. 

 1. Oppdatere liste over politiattestar med dato for framvisingOIL si liste skal ligge på Teams i området for hovudstyret slik at dokumentet ikkje ligg åpent for andre. 

 1. Dersom personar som skal framvise politiattest ikkje har gjort dette innan fristen, skal politiattestansvarleg gje beskjed til gruppeleiar. Gruppeleiar følgjer opp saka med ein ny kort frist. Dersom vedkommande heller ikkje då har framvist politiattest skal vedkommande ikkje lenger fortsetje i trenar/leiarrolla.  

 Gruppeleiarane sitt ansvar: 

 • Ha oversikt for si gruppe over kven som treng politiattest.  

 • Følgje opp og levere til frist på førespurnad frå politiattestansvarleg. 

 • Ta kontakt med politiattestansvarleg viss det er usikkerheit om kven i gruppene som har godkjend attest frå før. 

 Trenarar/lagleiarar sitt ansvar: 

 • Snarast søkje om politiattest når politiattestansvarleg ber dei om det. 

 • Sørgje for å vise attest til politiattestansvarleg innan fristen på 8 veker etter motteken attest. 

 • Attest skal framvisast personleg.